Anonymous
เชิญสมัครสมาชิก:

  

เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย!!!

 สมัครสมาชิกที่นี่
 เข้าระบบ:
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

[ ลืมรหัสผ่าน? ]

สถิติสมาชิก:
  • สมาชิกใหม่วันนี้:
  • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
  • สมาชิกที่รออนุมัติ:
 
  • สมาชิกทั้งหมด:13,067 
  • สมาชิกล่าสุด:izekehoze 

ผู้ที่กำลังใช้งาน:
  • สมาชิก:
  • บุคคลทั่วไป:18 
  • ทั้งหมด:18 

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

สถิติสมาชิก:
 • สมาชิกใหม่วันนี้:
 • 2
 • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
 • 24
 • สมาชิกที่รออนุมัติ:
 • 2
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 13,066
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • izekehoze

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 18
 • สมาชิก:
 • 18
 • ไม่แสดง:
 • 18
 • ทั้งหมด:
 • 36


   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-812297
  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองนางรอง

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

  ยังไม่มีข้อมูล

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

  เผยแพร่ผลงาน นางสาวศิริวรรณ กระต่ายทอง
                                                                     
  บทคัดย่อ

  ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

  ผู้ประเมิน        นางสาวศิริวรรณ  กระต่ายทอง

  ปีการศึกษา       2559

                         รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
   มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)   เพื่อใช้ประเมิน  ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของโครงการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
  ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า    ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และโดยประยุกต์เป็น CIPP - I Model เพื่อประเมินผลกระทบ
  (Impact Evaluation) ที่เกิดขึ้น CIPP - I  Model เปนรูปแบบการประเมินที่ทําใหมองเห็นถึงภาพรวมของกระบวนการ
  ที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการวามีสิ่งใดบางที่มีผลตอการดําเนินการนั่นคือ บริบทหรือ สิ่งแวดลอมที่มีผลตอโครงการ
  ปจจัยที่นําเขาสูกระบวนการ  กระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินการ   ผลผลิตที่เกิดจากการดําเนินการ และผลกระทบ
  ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการทั้งทางบวกและทางลบ   เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการ กลุ่มตัวอย่างใช้ในการประเมินครั้งนี้
  ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 1 คน ครูจำนวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน ผู้ปกครองจำนวน 226 คน
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 226 คน รวมทั้งสิ้น 498 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยกำหนดขนาด
  กลุ่มตัวอย่างจากตาราง R.V.Krejcie  และ D.W.Morgan

    ผลการประเมินพบว่า

         โดยภาพรวมของการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
  ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด

  ครูประสาทพร มุ่งคู่กลาง

  ชื่อเรื่อง                    รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกส่งเสริมสติปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

  ผู้รายงาน                 นางประสาทพร  มุ่งคู่กลาง

  ตำแหน่ง                   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)

                                 สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

  ปีที่รายงาน                ปีการศึกษา  2559

   

  บทคัดย่อ

   

             การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล

  ปีที่ 3 โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกส่งเสริมสติปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ตามเกณฑ์และศึกษาเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาด้วยแบบฝึกส่งเสริมสติปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านสติปัญญา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้แก่ เด็กนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)

  กองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3  ชนิด คือ 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2) แบบฝึกส่งเสริมสติปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 3)แบบทดสอบเพื่อวัดการคิดวิเคราะห์ด้านสติปัญญา แบบแผนทดลองในครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental Research) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

             นักเรียนผ่านเกณฑ์ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 80 ขึ้นไปและคะแนนการคิดวิเคราะห์จากผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกส่งเสริมสติปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 86.25 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

             โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกส่งเสริมสติปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาทางสติปัญญาที่สูงขึ้น


  << สิงหาคม 2018 >>

  พฤ อา
      12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031   

  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาล4

  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 37
  คำแนะนำ: 0

    หน้าแรก

    เข้าสู่ระบบ
    ดาวน์โหลด
    ดาวน์โหลดพิเศษ
    เว็บลิงค์
    แกลลอรี่ออนไลน์
    สร้างธีมเบื้องต้น
    กระดานข่าว
    ระบบคะแนน
    เรื่องทั้งหมด
    เรื่องสำหรับพิมพ์
    หัวข้อเรื่อง
    ยอดฮิตติดอับดับ
    ติดตาม ไอพี
    ค้นหา
    สถิติการเข้าชม
    แบบสำรวจ
    แนะนำบอกต่อ
    ประวัติส่วนตัว
    ติดต่อเรา
    สมัครสมาชิก
  Recent Hits:
    • Today: 966
    • Yesterday: 1,343
    • Trend:

  Yearly Hits:
    • 2008: 4,016
    • 2009: 663
    • 2010: 1,125
    • 2011: 463
    • 2012: 499
    • 2013: 1,672
    • 2014: 281,264
    • 2015: 484,021
    • 2015: 484,021
    • 2016: 792,633
    • 2017: 888,628
    • 2018: 565,809
    • Total: 0

  Average Hits:
    • Hourly:78
    • Daily: 1,870
    • Monthly: 56,893
    • Yearly: 682,706