Anonymous
เชิญสมัครสมาชิก:

  

เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย!!!

 สมัครสมาชิกที่นี่
 เข้าระบบ:
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

[ ลืมรหัสผ่าน? ]

สถิติสมาชิก:
  • สมาชิกใหม่วันนี้:
  • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
  • สมาชิกที่รออนุมัติ:
 
  • สมาชิกทั้งหมด:20,224 
  • สมาชิกล่าสุด:ilovajob 

ผู้ที่กำลังใช้งาน:
  • สมาชิก:
  • บุคคลทั่วไป:53 
  • ทั้งหมด:53 

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

สถิติสมาชิก:
 • สมาชิกใหม่วันนี้:
 • 0
 • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
 • 0
 • สมาชิกที่รออนุมัติ:
 • 1
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 20,223
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • ilovajob

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 53
 • สมาชิก:
 • 53
 • ไม่แสดง:
 • 53
 • ทั้งหมด:
 • 106


   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-812297
  ยินดีต้อนรับ


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองนางรอง


  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67  ยังไม่มีข้อมูล

  เว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

  หนังสือราชการ
                                                       

  ครูอธิตยา หาญชนะ

  ชื่อเรื่อง              การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องพหุนาม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับวัฏจักร

                         การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ผู้วิจัย                นางอธิตยา  หาญชนะ

  หน่วยงาน            โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)

  ปีที่วิจัย              ปีการศึกษา   2562

   

   

  บทคัดย่อ

   

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพหุนาม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพหุนาม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพหุนาม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) มีการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน โดยใช้หลักคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้

  5 ขั้นตอนเรื่องพหุนาม จำนวน 13 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพหุนาม แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test (Dependent Samples)

             ผลการวิจัยพบว่า

              1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพหุนาม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับวัฏจักรการ

  สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 87.72/86.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

              2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพหุนาม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            3) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องพหุนาม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
  << เมษายน 2020 >>

  พฤ อา
      12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930     

  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาล4

  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 40
  คำแนะนำ: 0

    หน้าแรก

    เข้าสู่ระบบ
    ดาวน์โหลด
    ดาวน์โหลดพิเศษ
    เว็บลิงค์
    แกลลอรี่ออนไลน์
    สร้างธีมเบื้องต้น
    กระดานข่าว
    ระบบคะแนน
    เรื่องทั้งหมด
    เรื่องสำหรับพิมพ์
    หัวข้อเรื่อง
    ยอดฮิตติดอับดับ
    ติดตาม ไอพี
    ค้นหา
    สถิติการเข้าชม
    แบบสำรวจ
    แนะนำบอกต่อ
    ประวัติส่วนตัว
    ติดต่อเรา
    สมัครสมาชิก
  Recent Hits:
    • Today: 766
    • Yesterday: 2,927
    • Trend:  

  Yearly Hits:
    • 2008: 4,016
    • 2009: 663
    • 2010: 1,125
    • 2011: 463
    • 2012: 499
    • 2013: 1,672
    • 2014: 281,264
    • 2015: 484,021
    • 2015: 484,021
    • 2016: 792,633
    • 2017: 888,628
    • 2018: 911,967
    • 2019: 1,089,622
    • 2020: 367,085
    • Total: 0

  Average Hits:
    • Hourly:116
    • Daily: 2,791
    • Monthly: 84,885
    • Yearly: 1,018,611