Anonymous
เชิญสมัครสมาชิก:

  

เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย!!!

 สมัครสมาชิกที่นี่
 เข้าระบบ:
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

[ ลืมรหัสผ่าน? ]

สถิติสมาชิก:
  • สมาชิกใหม่วันนี้:
  • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
  • สมาชิกที่รออนุมัติ:
  • สมาชิกทั้งหมด:19,120 
  • สมาชิกล่าสุด:enubyvos 

ผู้ที่กำลังใช้งาน:
  • สมาชิก:
 
  • บุคคลทั่วไป:67 
  • ทั้งหมด:68 

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

สถิติสมาชิก:
 • สมาชิกใหม่วันนี้:
 • 5
 • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
 • 9
 • สมาชิกที่รออนุมัติ:
 • 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 19,119
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • enubyvos

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 67
 • สมาชิก:
 • 67
 • ไม่แสดง:
 • 67
 • ทั้งหมด:
 • 134


   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-812297
  ยินดีต้อนรับ


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองนางรอง


  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67  ครูประสาทพร มุ่งคู่กลาง


  ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่3   

  ผู้รายงาน     นางประสาทพร  มุ่งคู่กลาง

  ปีการศึกษา  ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา  2560

  สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)  

   สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ


  บทคัดย่อ

             การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่3 นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้การจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน  และ 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้แก่  เด็กปฐมวัยที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี3 ชนิด คือ  1) แผนการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3  2) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรม ระหว่างการจัดประสบการณ์  แบบแผนทดลองในครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง (QuasiExperimental Research) วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานคือค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation)  เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้ค่าสถิติ t–test (Dependent Samples) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีของกูดแมนเฟลทเชอร์ และชไนเดอร์    

         ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

   

  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.21/88.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้  2) ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์แผนการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยมีค่าเท่ากับ 0.7951  แสดงว่าเด็กปฐมวัยมีประสบการณ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ79.51     


  ยังไม่มีข้อมูล

  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปี61

  เว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

  หนังสือราชการ
                                                       

  << พฤศจิกายน 2019 >>

  พฤ อา
          123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930 

  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาล4

  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 40
  คำแนะนำ: 0

    หน้าแรก

    เข้าสู่ระบบ
    ดาวน์โหลด
    ดาวน์โหลดพิเศษ
    เว็บลิงค์
    แกลลอรี่ออนไลน์
    สร้างธีมเบื้องต้น
    กระดานข่าว
    ระบบคะแนน
    เรื่องทั้งหมด
    เรื่องสำหรับพิมพ์
    หัวข้อเรื่อง
    ยอดฮิตติดอับดับ
    ติดตาม ไอพี
    ค้นหา
    สถิติการเข้าชม
    แบบสำรวจ
    แนะนำบอกต่อ
    ประวัติส่วนตัว
    ติดต่อเรา
    สมัครสมาชิก
  Recent Hits:
    • Today: 2,111
    • Yesterday: 3,648
    • Trend:

  Yearly Hits:
    • 2008: 4,016
    • 2009: 663
    • 2010: 1,125
    • 2011: 463
    • 2012: 499
    • 2013: 1,672
    • 2014: 281,264
    • 2015: 484,021
    • 2015: 484,021
    • 2016: 792,633
    • 2017: 888,628
    • 2018: 911,967
    • 2019: 943,432
    • Total: 0

  Average Hits:
    • Hourly:199
    • Daily: 4,764
    • Monthly: 144,907
    • Yearly: 1,738,860