กลับหน้าแรก เว็บบอร์ดเทศบาล๔ เชิญเข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลดตามสบายครับ
" วิสัยทัศน์ โรงเรียน" มุ่งปลูกฝังคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เลิศล้ำด้านเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สีประจำโรงเรียน ฟ้า - แดง
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ผู้บริหารโรงเรียน
 
นางนที ตุมรสุนทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
นายไวลิขิต  ประสานเนตร
รองผู้อำนวยการ
 
นายเจนวิทย์  เจนนาวิน
รองผู้อำนวยการ
รูปภาพบุคลากร


more...
เวลาออนไลน์
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
เชิญดูทีวีออนไลท์
 

เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
54.226.46.21
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 66
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 3
54.226.xx.xx
202.46.xx.xxx
192.99.x.xx

  ทั้งหมด: 3
เวลาในขณะนี้:
Apr 17, 2014
07:56 am ICT
เกี่ยวกับโรงเรียน

ค้นหา


ตรวจหวยรัฐบาล
พยากรณ์อากาศ
dreamweaver
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา


การบริหารสถานศึกษา 

      1  นางนที  ตุมรสุนทร   ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสถานศึกษา       ค.ศ.3  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่ วันที่  2   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ  2549  จนถึงปัจจุบัน

       2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ที่ได้รับแต่งตั้ง)   1  คน

                1)   นายพิพัฒน์  พึ่งภูมิ   

       3  ประวัติของสถานศึกษา  

ตามที่กรมการปกครอง     กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดการศึกษา     จากชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   ที่โรงเรียนเทศบาล  4     (อมร  สะเพียรชัยอุทิศ)           โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช  2521 

(ฉบับปรับปรุง  2533)     เพื่อพัฒนานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ     ให้มีความรู้   คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถพึ่งตนเองได้    สนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม    เศรษฐกิจ       ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ    ได้มีมติเมื่อวันที่  4  กันยายน  พ.ศ.  2533 อนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคบังคับเพิ่มอีก  3  ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  เป็นต้นมา โดยเริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  2533)         ของกรมวิชาการ  และดำเนินการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 180 คน

        4  ปรัชญา วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา  

ปรัชญา    รู้วิชา    รู้หน้าที่    สามัคคี    มีประชาธิปไตย

วิสัยทัศน์  โรงเรียนมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เลิศล้ำด้านเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  เป้าหมาย

                โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) ได้กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออก  เขียนได้  คิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ตามวุฒิภาวะ

2.  เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  กีฬา  ดนตรี  และศิลปะ

3.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  รู้จัก  เคารพในสิทธิของผู้อื่น

4.   ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  สามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5.   ให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี   สารสนเทศ  เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์  และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

6. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และ

ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

7.  ให้มีความรัก  ความศรัทธาต่อสถานศึกษา  และการมีความผูกพันต่อชุมชน

8.  เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ทั้งในและนอกโรงเรียน  ให้โลกได้มีสีเขียว  และสวยงาม

9.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์

10.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  และการประกอบอาชีพได้

ตามศักยภาพ

11.  ปลูกฝังความเป็นไทย  รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

12.  ปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้คุณค่าของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข        


         ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

                แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย  ดังนี้

  • 1. งานวิชาการ
  • 2. งานบุคลากรและงานธุรการ
  • 3. งานกิจการนักเรียน
  • 4. งานบริหารทั่วไปและสัมพันธ์ชุมชน

               

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) จังหวัดชัยภูมิ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-05 (2261 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
รับปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์..ออกแบบเว็บไซต์...งานกราฟิก/ตัดต่อวีดิโอ/โดยทีมงานมืออาชีพ..ราคาถูก/โทร.. 086-2512546 E-Mail : duy_2549@hotmail.com